Onderzoek

Begin 2015 is er een haalbaarheidsonderzoek opgezet . Er zijn drie doelgroepen gedefinieerd: zorg gericht op echtparen, respijtzorg bij overbelasting van mantelzorgers en zorg om op adem te komen. De vraag werd gesteld: hoe haalbaar is een hospice of aan hospice gerelateerde zorg in het Liobaklooster en welke doelgroepen moeten daarvoor worden onderzocht?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er een enquête uitgezet onder huisartsen en ander zorg professionals in de regio. Daarnaast is er kwalitatief onderzoek gedaan d.m.v. diepte interviews met een aantal gespecialiseerde zorgverleners.

De conclusie van het onderzoek is als volgt: De drie doelgroepen worden door de geënquêteerden herkend in de praktijk en meer dan 60% geeft aan dat er geen goede zorgoplossing voor deze groepen bestaat. Mantelzorg is voor deze doelgroepen meestal niet voldoende (aanwezig). Het overgrote deel van de geënquêteerden juicht het initiatief van het Liobaklooster en Hospice Alkmaar toe.

In juni 2015 is dan ook besloten van start te gaan met de voorbereidingen voor ‘tHuis Lioba met als doelstelling: het opzetten van een zorgvoorziening voor palliatieve respijtzorg en zorg om ‘op adem te komen’ in de palliatieve fase, zodanig dat overbelasting en uitputting van zorgsystemen wordt voorkomen, onnodige opnames op verblijfsafdelingen van het ziekenhuis wordt tegengegaan en mensen met een levensbedreigende ziekte en hun naasten adequaat en zorgvuldig worden opgevangen en begeleid.

Haalbaarheidsonderzoek